Privacyreglement

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

Algemeen

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze folder is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de WBP en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In de huisartsenpraktijk kunnen van u diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ter bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter  voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Infectieziektenwet).

De plichten van Huisartsenpraktijk Statenlaan

Huisartsenpraktijk Statenlaan is volgens de WBP de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in al haar organisatieonderdelen plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet zij als volgt:

-          Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o voor zorgverlening;

o voor doelmatig beheer en beleid;

o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

-          Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

-          U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw hulpverlener, maar ook via een folder of via onze website.

-          Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Statenlaan hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

-          Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

-          Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

-          Het recht om te weten of persoonsgegevens van u verwerkt worden.

-          Het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

-          Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

-          Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.

-          Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

-          Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u het bijgevoegde formulier invullen en opsturen of inleveren bij Huisartsenpraktijk Statenlaan. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting

U dient er rekening mee te houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Tot 2005 was de wettelijke bewaartermijn tien jaar. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de voorzijde van dit formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Statenlaan  is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

Opvragen medische gegevens overleden patiënt

Het verstrekken van de medische gegevens is toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er zwaarwegende belangen zijn. Aan de zorgverlener zal het verzoek worden voorgelegd of hij/zij de zwijgplicht wenst te doorbreken. Graag in een begeleidende brief uw verzoek toelichten.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Inzage

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien.

Kopie

Het is mogelijk een kopie op te vragen van (delen van) uw medisch dossier.

Correctie

De zogenaamde objectieve gegevens in uw dossier (naam, adres, woonplaats) kunt u laten corrigeren.

Verzoek tot vernietiging

Als patiënt heeft u het recht uw dossier te laten vernietigen. Graag in een begeleidende brief uw verzoek toelichten. Binnen twee maanden na uw verzoek ontvangt u bericht of aan het verzoek wordt voldaan. Als het verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen, bijvoorbeeld in het geval van een erfelijke aandoening.

Iemand machtigen

In principe wordt de kopie medisch dossier aan u toegezonden. Als u er voor kiest om de kopie medisch dossier af te halen dan kunt u hiervoor iemand machtigen.

Kosten

Aan inzage van uw medisch dossier zijn geen kosten verbonden. Voor kopieën bedragen de kosten:

- kopieën € 0,23 per pagina, met een maximum van € 4,50

- kopieën van 100 pagina's of meer € 22,50

Opsturen aanvraagformulier

U stuurt het ingevulde formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar

Huisartsenpraktijk Statenlaan

 

 

AANVRAAGFORMULIER INZAGE, AFSCHRIFT, CORRECTIE OF VERNIETIGING MEDISCHE GEGEVENS

Leest u eerst de toelichting op de onderkant van deze folder!

Gegevens patiënt

Naam en voorletters:………………………………………………………….

Meisjesnaam:………………………………………………………………….

Geboortedatum:……………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats:………………………………………………………

Telefoon (privé):……………………mobiel: ………………………………

E-mail adres:…………………………………………………………………..

 

Indien de aanvrager een ander persoon is dan de patiënt (uitsluitend toegestaan bij kinderen jonger dan 16 jaar

of indien de patiënt niet meer in leven is).

Naam aanvrager....................................... Relatie tot patiënt ......................................

Adres:………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats:……………………………………………………………….

Telefoon (privé):……………………………mobiel:…………………………………

E-mail adres:……………………………………………………………………………

 

Indien de patiënt is overleden (zie toelichting z.o.z.) hier a.u.b. datum van overlijden invullen:………………….

Verzoekt om:      o Inzage medisch dossier

o Kopie van/uit medisch dossier

o Correctie van de objectieve gegevens in het medisch dossier

o Vernietiging van medische gegevens uit het medisch dossier

 

Het betreft gegevens over de behandeling bij (huisarts, fysiotherapeut, enz.):……………………………………..

Behandeling vond plaats in de periode(n): ........................................................................................

Indien het verzoek bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan?

........................................................................................................................................................................

 

Verzending:

Het afschrift wordt u per post toegezonden. In overleg kan het ook worden opgehaald.

Ondertekening patiënt/aanvrager (doorhalen wat niet van toepassing is): ...............................

Plaats: ................................................ Datum: ................................................................

Handtekeni ng ............................................................................................................................

Registratienummer legitimatiebewijs (kopie meesturen): .............................................................

 

U stuurt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar uw huisarts.

Krijgt u te maken met een weigering van Huisartsenpraktijk Statenlaan om u bovenstaande rechten te verlenen, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord Nederland http://www.skhnn.nl/

Ook is het mogelijk om het CBP (College bescherming persoonsgegevens) om informatie te vragen (www.cbpweb.nl).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Statenlaan hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling medicatiegegevens

Het is van groot belang voor een goede zorgverlening dat uw medicatiegegevens bekend zijn bij de arts die u medicijnen voorschrijft, of bij de apotheker die u de medicijnen verstrekt. Om te voorkomen dat u verkeerde, te veel of gevaarlijke combinaties van medicijnen krijgt voorgeschreven, wisselt Huisartsenpraktijk Statenlaan digitaal medicatiegegevens uit met een aantal andere instellingen.

Huisartsenpraktijk Statenlaan wisselt deze informatie uit met onder meer: ziekenhuizen, andere apotheken en de huisartsenpost. Dat geeft u zekerheid en voorkomt fouten. Heeft u, in verband met uw privacy, bezwaar tegen de afspraak over uitwisseling van uw medicatiegegevens? Neemt u dan contact op met uw eigen huisarts en/of apotheker.

Elektronisch Patiënten Dossier                         

Het Elektronisch Patiënten Dossier gaat over landelijke gegevensuitwisseling. Dat is iets anders dan de gegevensuitwisseling die hierboven genoemd is. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hierover in november 2008 een huis-aan-huis brief gestuurd. Met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kunnen zorgverleners relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met elkaar delen. Dat maakt de kans op medische fouten kleiner. Bovendien vergemakkelijkt het EPD de samenwerking tussen artsen. Een deel van de huisartsenposten, huisartspraktijken, apotheken en ziekenhuizen heeft zich reeds vrijwillig aangesloten op het landelijk EPD. Aansluiting gebeurt nu op vrijwillige basis. In de toekomst worden zorgverleners mogelijk wettelijk verplicht om aan te sluiten op het landelijke EPD. U kunt bezwaar maken tegen uitwisseling van uw gegevens via het EPD. Voor meer informatie ga naar www.vzvz.nl .